ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

 

artikel 1. Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Terug in het zadel en een Opdrachtgever waarop Terug in het zadel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De beschreven voorwaarden hieronder zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Terug in het zadel, voor de uitvoering waarvan door Terug in het zadel derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers of stagiaires van Terug in het zadel.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Terug in het zadel en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Terug in het zadel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Terug in het zadel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

 

 

 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes en aanbiedingen van Terug in het zadel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 1. Terug in het zadel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Terug in het zadel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Terug in het zadel en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd die Terug in het zadel en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeenkomen.
 2. Terug in het zadel heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Terug in het zadel is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Terug in het zadel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Terug in het zadel kan worden gevergd.
 2. Indien Terug in het zadel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Terug in het zadel gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Terug in het zadel, zal Terug in het zadel in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Terug in het zadel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Terug in het zadel anders aangeeft.
 5. Indien de opdrachtgever de reservering van de trainings- / vergaderlocatiegeheel of gedeeltelijk annuleert in de 72 werkbare uren voorafgaand aan de geplande huur,  zullen de daarvoor gemaakte kosten voor de trainings- / vergaderlocatie, vermeerdert met de eventuele voorbereidingskosten, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever de gehele, of een deel van de offerte, annuleert na ondertekening van de opdrachtbevestiging, behoudt Terug in het zadel het recht de ondertekende overeenkomst in rekening te brengen.

 

artikel  5.  Overmacht

 1. Terug in het zadel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop Terug in het zadel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Terug in het zadel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Terug in het zadel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Terug in het zadel zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Terug in het zadel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of uitbesteden aan een derde. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Terug in het zadel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Terug in het zadel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Terug in het zadel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Terug in het zadel aangegeven. Terug in het zadel is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Terug in het zadel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Terug in het zadel verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Terug in het zadel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7. Intellectuele eigendommen en Eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen behoudt Terug in het zadel de auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Terug in het zadel verstrekte hand-outs, teksten, oefeningen, plannen, modellen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Terug in het zadel en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Terug in het zadel niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd.

 

 

artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Terug in het zadel is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Terug in het zadel, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Terug in het zadel verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaken dan ook. b) Terug in het zadel is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. c)

 

artikel 9. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Terug in het zadel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Terug in het zadel toerekenbaar is.
 2. Indien Terug in het zadel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Terug in het zadel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Terug in het zadel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Terug in het zadel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Terug in het zadel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met behulp van mediation te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Terug in het zadel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Terug in het zadel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

artikel 11.  Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Terug in het zadel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Terug in het zadel.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.